Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

- z niepełnosprawności;

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

- ze szczególnych uzdolnień;

- ze specyficznych trudności w uczeniu się;

- z zaburzeń komunikacji językowej;

- z choroby przewlekłej;

- z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

Skład zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

mgr Natalia Bardon – terapia pedagogiczna

mgr Joanna Gomolczyk - terapia logopedyczna 

mgr Katarzyna Latta - psycholog 

mgr Violetta Szober - pedagog specjalny 

mgr Jolanta Kożuch - pedagog specjalny 

mgr Patrycja Triebler- rewalidacja 

 

Data
14 lipca
niedziela
Newsletter
Kalendarz