Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Drodzy rodzice

Ci z Państwa, którzy zdecydowali się wysłać dziecko do przedszkola w najbliższym czasie i złożyli stosowną pisemną Deklarację prosimy o: 

- zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa, która będzie obowiązywać w przedszkolu w czasie trwającego zagrożenia epidemicznego, 

- podpisanie Oświadczenia o zapoznaniu się z procedurą bezpieczeństwa, 

- podpisanie Oświadczenie-zgody na pomiar temperatury ciała dziecka na terenie przedszkola, 

- dostarczenie podpisanych oświadczeń mailowo w formie skanu dokumentów lub poprzez wrzucenie do skrzynki pocztowej naszego przedszkola, 


PDFProcedura bezpieczeństwa obowiązująca w Przedszkolu Publicznym w Tułowicach w okresie pandemii.pdf (66,55KB)

PDFOświadcznie o zapoznanaiu się z procedurą bezpieczeństwa.pdf (37,98KB)

PDFZgoda na pomiar temperatury.pdf (85,57KB)
 

RODZICE, KTÓRZY NIE DOPEŁNIĄ POWYŻSZYCH FORMALNOŚCI DO DNIA 15 MAJA 2020 r. NIE BĘDĄ MOGLI POZOSTAWIĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU. 

Informujemy, że w czasie zagrożenia epidemicznego przedszkole musi dostosować się do wytycznych GIS, dlatego m.in.: 

- w salach zajęć nie będzie dywanów, zabawek pluszowych oraz innych zabawek, których nie można umyć lub zdezynfekować,

- grupy będą liczyć maksymalnie 12 dzieci,  w przypadkach szczególnych, za zgodą organu prowadzącego liczba ta może zwiększyć się o 2 dzieci, 

- dzieci z danej grupy nie będą mogły kontaktować się z dziećmi z innych grup, 

- zabrania się przynoszenie przez dzieci niepotrzebnych rzeczy do przedszkola, w tym zabawek, 

- dzieci będą mogły korzystać z placu zabaw tylko w czasie pobytu w przedszkolu- zabrania się korzystania z placu dzieciom pod opieką rodziców/prawnych opiekunów i innych osób upoważnionych, 

- nauczyciele będą prowadzić głównie zajęcia opiekuńcze, ponadto zabawy i gry dydaktyczne, 

- na stronie internetowej przedszkola nadal będą udostępnianie materiały dla dzieci, które pozostają w domu, 

- dzieci częściej niż zwykle będą proszone o mycie rąk, np. zaraz po wejściu do przedszkola, 

- rodzice/prawni opiekunowie i inne osoby upoważnione mają obowiązek zdezynfekować ręce przed wejściem do przedszkola oraz założyć maseczkę ochronną. 

Rodzicu,

  • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
  • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
  • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
  • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
  • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
  • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
  • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

 

Data
19 czerwca
środa
Newsletter
Kalendarz