Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Szanowni rodzice, 

informuję, że w związku z przypadkami zakażenia koronawirusem wśród pracowników przedszkola, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i zgody Burmistrza Tułowic zawiesza się zajęcia wychowania przedszkolnego dla grup: "Jagódki", "Biedronki" i "Żabki" w okresie od 03.12.2020 r. do 07.12.2020 r. Dla dzieci z tych grup zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej. 

Ponadto, informujemy, że dzieci z grupy "Jagódek" zostały objęte kwarantanną, natomiast dzieci z grup: "Biedronki" i "Żabki" nadzorem epidemiologicznym.

Rodziców/prawnych opiekunów dzieci objętych nadzorem epidemiologicznym zobowiązuje się  do obserwacji stanu zdrowia dzieci i ograniczenia ich kontaktów społecznych do niezbędnego minimum, w tym należy zrezygnować z zajęć pozalekcyjnych, sportowych oraz spotkań towarzyskich.  

 

Zarządzenie nr 22/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego w Tułowicach

z dnia 02.12.2020 r.

w sprawie zawieszenia zajęć wychowania przedszkolnego.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) w związku z § 18 ust. 2a Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1166, poz.1386) po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu i zgody Burmistrza Tułowic

 zarządzam, co następuje:

§ 1.

W okresie od 03.12.2020 r. do 07.12.2020 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia dzieci, zawiesza się zajęcia wychowania przedszkolnego dla grup: „Jagódki” , „Biedronki” i „Żabki”.

 

§ 2.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.12.2020 r.
  2. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej przedszkola oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Dyrektor

Przedszkola Publicznego w Tułowicach 

Katarzyna Nowak-Lach 

Data
19 czerwca
środa
Newsletter
Kalendarz