Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

1 września - ważne informacje

Szanowni rodzice, 

informujemy, że od 1 września 2021 r. w przedszkolu nadal obowiązują wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w związku z tym przypominamy o obowiązku zapoznania się  Procedurę bezpieczeństwa i  jej przestrzegania PDFPROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO.pdf (319,04KB)

W szczególności przypominamy o tym, że: 

- do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Dzieci należy przyprowadzić do przedszkola w godzinach od 6:30 do 8:00

- rodzice/prawni opiekunowie/osoby upoważnione wchodząc na teren przedszkola mają obowiązek zdezynfekować dłonie płynem znajdujących się przy wejściu oraz osłonić usta i nos, 

- rodzice/prawni opiekunowie/ inne osoby upoważnione mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola (szatnie, hol, klatka schodowa)z zachowaniem zasad:

  •  1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, 
  •  odstęp od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m.

przebywanie osób trzecich na terenie przedszkola jest ograniczone do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe), 

- w przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic/prawny opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie przedszkola z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Dzienna liczba rodziców/prawnych opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny jest ograniczona do niezbędnego minimum, tak by umożliwić osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m, 

- rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka dla wychowawcy powinien skontaktować się telefonicznie lub z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej, tak by do minimum ograniczyć kontakt bezpośredni, 

dziecko nie powinno przynosić do przedszkola zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach rodzice/opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawki, 

- zabrania się korzystania z placu zabaw przez dzieci w czasie, gdy są pod opieką rodziców/prawnych opiekunów lub innych osób upoważnionych.

PROSIMY O PODPISANIE RZECZY DZIECI (piżamki, szczoteczki, obuwie zmienne, grzebienie/szczotki do włosów, itp.)

Data
23 kwietnia
wtorek
Newsletter
Kalendarz