Przedszkole Publiczne w TułowicachPrzedszkole Publiczne w Tułowicach

KONKURS "KARTA URODZINOWA DLA TUŁOWIC"

 

Laureatami konkursu zorganizowanego z okazji 30-lecia Gminy Tułowice pt. "Karta urodzinowa dla Tułowic" zostali: 

-  w kategorii wiekowej 3-4-latki

I miejsce - Zuzanna Kosz z Przedszkola Publicznego  nr 6 w Opolu 

II miejsce - Magdalena Glied z Przedszkola Publicznego w Górkach 

III miejsce- Jan Osikowski z Przedszkola Publicznego w Skorogoszczy 

 

- w kategorii wiekowej 5-6-latki 

I miejsce - Wiktoria Zielonka z Przedszkola Publicznego w Grodzisku 

II miejsce - Marta Łyczkowska z Miejskiego Przedszkola nr 99 w Katowicach

III miejsce - Nina Hendryk z Przedszkola Publicznego nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Krapkowicach 

Serdecznie gratulujemy, dziękujemy za udział w konkursie oraz informujemy, że nagrody, dyplomy oraz podziękowania zostaną przesłane do przedszkoli pocztą. 

 

Zapraszamy przedszkola do udziału w konkursie plastycznym zorganizowanym z okazji 30-lecia Gminy Tułowice. 

„Karta urodzinowa dla Tułowic” – konkurs plastyczny dla przedszkoli.

Gmina Tułowice w tym roku obchodzi swój jubileusz – 30-lecie istnienia. Pragniemy zaprosić wszystkie przedszkola do udziału w konkursie, który został zainicjonowany z tego powodu. Niech dzieci w formie tradycyjnej kartki okolicznościowej stworzonej wraz z nauczycielem w toku codziennej pracy złożą życzenia urodzinowe dla Gminy Tułowice, a tym samym pochwalą się swoją pomysłowością, wyobraźnią wyrażoną w pracy plastycznej. Ciekawe nagrody czekają!

 

Regulamin konkursu plastycznego dla przedszkoli

„Karta urodzinowa dla Tułowic”

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest  Przedszkole Publiczne w Tułowicach, zwane dalej Organizatorem
  2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, które przystąpią do Konkursu
  3. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: http://przedszkole.tulowice.pl
  4. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny
 1. Cel  i zadanie konkursowe
  1. Celem Konkursu jest

• Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni u dzieci.

 • Zachęcanie dzieci do wysyłania życzeń tradycyjną drogą, a tym samym poznanie etapów wysyłki listu
  1.  Konkurs polega na przygotowaniu przez dzieci w formie tradycyjnej kartki okolicznościowej stworzonej wraz z nauczycielem w toku codziennej pracy, za pomocą której złożą  życzenia urodzinowe dla Gminy Tułowice.
 1. Zasady organizacyjne
  1. Ze względu na nieograniczoną wyobraźnię dziecka forma i technika pracy jest dowolna
  2. W konkursie biorą udział prace indywidualne. W przypadku nadesłania pracy grupowej będzie ona oceniana jako praca indywidualna.
  3. W przypadku nagrodzenia pracy grupowej nagroda zostanie przyznana placówce z której została przysłana,  a nie osobom które ją wykonały.
  4. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane
  5. Przedszkole uczestniczące w Konkursie może wysłać dowolną ilość wykonanych przez dzieci prac plastycznych – „Kart urodzinowych dla Tułowic”
  6. Każda praca powinna być opatrzona w metryczkę zawierającą:  imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę i dokładny adres placówki,  imię i nazwisko nauczyciela,  telefon i  adres mailowy do kontaktu z Placówką.

3.7. Każda praca zgłoszona do Konkursu musi zawierać wypełnione „Zgłoszenie do konkursu”, stanowiące załącznik do Regulaminu

3.8. Czas trwania konkursu:  od 1.03.2022 r. do 30.04.2022 r.

3.9. Prace należy dostarczyć na adres:
Przedszkole Publiczne w Tułowicach

Ul. Przedszkolna 11

49-130 Tułowice

lub osobiście na wskazany wyżej adres

 1. Zasady oceny prac.
  1. W celu oceny prac Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą pracownicy Przedszkola

4.2. Przy ocenianiu prac pod uwagę bierzemy:

 • oryginalność i samodzielność wykonania pracy;
 • zgodność pracy z tematem;
 • ciekawą technikę plastyczną;
 • estetykę pracy.

4.3. Konkurs rozpatrywany będzie  w II kategoriach wiekowych:

 • I kategoria:  3,4- latki;
 • II kategoria: 5,6- latki.

4.4 Laureatami konkursu zostaną wykonawcy prac, które zostaną najwyżej ocenione przezKomisję konkursową, zgodnie z wyżej wymienionymi kryteriami oceny oraz wymogami Regulaminu. Od decyzji Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie

 1. Wyniki konkursu oraz przekazanie nagród.
  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13 maja 2022 r.
  2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej naszego przedszkola : www. najpóźniej do 20 maja 2022r.
  3. Wszyscy uczestnicy oraz  nauczyciele, którzy przygotowali dzieci do konkursu otrzymają  dyplomy za udział  i podziękowania
  4. Nagrody dla wykonawcy pracy zostaną wysłane pocztą na adres Przedszkola
 2. Prawa autorskie

 6.1  Nadesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem wszelkich autorskich praw majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac poprzez ich nieograniczone czasowo publiczne udostępnianie na stronie internetowej Organizatora, oraz poprzez ich udostępnienie w siedzibie Organizatora.

6.2 Prace nadesłane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich,

6.3   Prace nadesłane na Konkurs nie podlegają zwrotowi i mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu, w jego działalności statutowej, w tym  w  działaniach  informacyjno-edukacyjnych oraz mogą zostać udostępnione na stronie internetowej Organizatora Nadsyłając pracę na Konkurs rodzic/opiekun prawny wykonawcy pracy zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie, w tym na udostępnianie przez Organizatora imienia i nazwiska wykonawcy, wieku oraz nazwy Przedszkola do którego uczęszcza.

6.4   Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych prac również w materiałach promujących Gminę Tułowice.

.

 

Załącznik 1 do Regulaminu

                                              ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

„Karta urodzinowa dla Tułowic”

Imię i nazwisko wykonawcy pracy:  …………………………………………………………………………………..  

wiek: ………………………………

Nazwa Przedszkola  i adres: ………………………………………………………………………………………………

 

 

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego …………………………………………………………..…………………….….

                                                                                       (imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

Oświadczam że,

 1. zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem konkursu „„Karta urodzinowa dla Tułowic”. organizowanym  przez  Przedszkole Publiczne w Tułowicach  i akceptuję jego warunki,

2.    Wyrażam     zgodę     na     udział     mojego dziecka  ………………………………………………………………...  (imię i nazwisko wykonawcy  pracy ) w/w konkursie,

 1. wyrażam   zgodę   na   nieodpłatne   wykorzystanie    pracy   mojego   dziecka    przez    Organizatora, w jego działalności statutowej,
 2. Zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych

 

 

…………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dotyczących mojego dziecka, dla celów związanych z organizacją i realizacją konkursu oraz upowszechnienia pracy konkursowej,  poprzez jej udostepnienie w siedzibie,  jak też na stronie  internetowej Organizatora Konkursu  - Przedszkola Publicznego w Tułowicach,

 

………………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

 

Wyrażam zgodę na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska oraz wieku mojego dziecka – wykonawcy pracy,  wraz z nazwą szkoły w związku z udziałem w ww. Konkursie, we wszelkich publikowanych  informacjach związanych z Konkursem i jego wynikach.

 

………………………………………………………………………… Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, informujemy, że:.

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w konkursie jest Przedszkole Publiczne w Tułowicach ul. Przedszkolna 11,  49-130 Tułowice.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Inspektorem   Ochrony   Danych   za   pośrednictwem   poczty   elektronicznej  e-mail:
 3. Dane  osobowe,  będą   przetwarzane  w  celu   organizacji,  przeprowadzenia  i   promocji   Konkursu,  a także w działalności edukacyjno - informacyjnej Przedszkola Publicznego w Tułowicach  w ramach organizowanego konkursu,   w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie       publicznym,       które       polega       na  kreatywnym zaangażowaniu  dzieci w wieku przedszkolnym do aktywnego udziału w promocji Gminy Tułowice w związku z obchodem przez Gminę Tułowice  jubileuszu – 30-lecie istnienia.  
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  tj, dane przetwarzane będą  na potrzeby  organizacji  i  przeprowadzenia  konkursu,   jak też  opublikowania informacji o uczestnikach/ laureatach konkursu, oraz  art. 6 ust. 1  lit. e  RODO w związku z realizacją celu, o którym mowa w pkt 3 ,
 5. Będziemy publikować imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły oraz pracę konkursową wszystkich lub wybranych uczestników konkursu, na stronie internetowej Przedszkola Publicznego w Tułowicach .
 6. Dane osobowe przechowywane  będą  zgodnie  z  wymaganiami  ustawy  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U.  z 2020 r. poz.  164) – przez czas określony  w tych przepisach.
 7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie będzie miało  wpływu  na przetwarzanie,  którego  dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.
 10. Odbiorcą danych osobowych będą  podmioty świadczące usługi na rzecz Przedszkola Publicznego  w Tułowicach, w tym firmy hostingowe, serwisujące sprzęt IT  i oprogramowanie,   oraz podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa 
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie.

PDFREGULAMIN KONKURSU.pdf (230,57KB)
DOCXZgłoszenie do konkursu.docx (17,12KB)
PDFZgłoszenie do konkursu.pdf (267,82KB)
 

Data
25 czerwca
wtorek
Newsletter
Kalendarz